Koppelingen overslaan

Privacybeleid

Cookies

en privacy

Sbit Automatiseringsdiensten B.V. verleent u hierbij toegang tot de Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Sbit Automatiseringsdiensten B.V. en derden zijn aangeleverd. Sbit Automatiseringsdiensten B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Sbit Automatiseringsdiensten B.V. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 mei 2018. 

 

Uitleg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de privacywetgeving centraal regelt voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonlijke gegevens omgaan. De snelle ontwikkelingen in onder andere cloudtechnologie zorgen voor nieuwe manieren om gegevens te gebruiken en in te zetten. Door de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming aan te scherpen en strengere handhavingsmaatregelen in te voeren, wil de Europese Unie hier een einde aan maken en het vertrouwen in de opkomende digitale economie vergroten. 

 

Sbit Hospitality Services als verwerker van persoonsgegevens 

Privacygevoelige gegevens worden verwerkt via onze servicedesk en systeembeheertak. Deze gegevens worden ook wel persoonsgegevens genoemd. Bij Sbit houden we rekening met de privacy van onze klanten en medewerkers en doen we er alles aan om de privacy van gegevens te waarborgen en persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze beschermen. 

 Bij onze verwerking houden we ons aan de vereisten van de wetgeving. Dat betekent onder andere dat we: 

 • In deze privacyverklaring geven we duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken; 
 • Beperk het verzamelen van persoonlijke gegevens tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de gestelde doelen;  
 • u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming vereist is;
 • Sbit neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eist dit ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 
 • Uw recht respecteren om uw persoonlijke gegevens op uw verzoek aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 
 
Gebruik van persoonlijke gegevens 

Bij gebruik van onze website sbit-hospitality.com of https://s-bit.itclientportal.com) bieden wij u de mogelijkheid om een supportverzoek in te dienen. Hierbij laat u bepaalde informatie bij ons achter. Vaak zullen dit bedrijfsgegevens zijn, maar in sommige gevallen zijn dit ook persoonsgegevens Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten en de daarmee samenhangende doeleinden, zoals het verlenen van support, het aanbieden van een portal en het digitaal factureren van onze diensten. 

Meer specifiek verwerken we uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 1. Het registratieproces dat u doorloopt om onze diensten te gaan gebruiken en een contract af te sluiten;
 1. Het bieden van toegang tot en (dagelijks) gebruik van ons serviceportaal;
 1. Verwerken van het ingevulde (contact)formulier op onze website;
 1. Het versturen van nieuwsbrieven, tips & trucs, uitnodigingen voor webinars of andere productgerelateerde berichten per e-mail, als je daarvoor geregistreerd bent;
 1. Ondersteuningsvragen beantwoorden die worden gesteld met betrekking tot het gebruik van onze diensten;
 1. Serviceberichten over onze services versturen;

  

Hierbij verwerken we de volgende gegevens: 

 1. Registratie: Geslacht, Voorletters, Voornaam, Achternaam, Functieomschrijving, Telefoonnummer(s) en E-mailadres. Bedrijfsgegevens: Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land, Website, Algemeen e-mailadres, Telefoonnummer(s) en KvK-nummer;  
 1. Toegang: Inloggegevens, bestaande uit een gebruikersnaam en wachtwoord;
 1. Formulier(en) op website: Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres en alle gegevens die u op eigen initiatief in het bericht invoert.  
 1. Nieuwsbrieven: Voornaam, achternaam en e-mailadres. Bij elke nieuwsbrief staat een optie om je uit te schrijven.
 1. Ondersteuningsvragen: Voornaam, achternaam en e-mailadres;
 1. Serviceberichten: Voornaam, Achternaam en E-mailadres;
 1. Marketingdoeleinden om onze diensten te verbeteren: Bedrijfsnaam, Voornaam, Achternaam, Telefoonnummer, E-mailadres en alle gegevens die u op eigen initiatief in het bericht invoert.

 

Worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven buiten de EER?

De gegevens die wij van u verzamelen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), inclusief voor de verwerking van die gegevens door geselecteerde verwerkers, om zaken te vergemakkelijken. Landen buiten de EER hebben mogelijk niet dezelfde wetten die uw persoonlijke gegevens hetzelfde beschermingsniveau bieden als wetten binnen de EER. Indien dit het geval is, zullen wij passende waarborgen treffen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, hetzij door standaardcontractbepalingen in te voeren die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als zijnde een adequate bescherming, hetzij door ervoor te zorgen dat de overdracht plaatsvindt aan een organisatie die voldoet aan het Privacy Shield in het geval de overdracht plaatsvindt naar de Verenigde Staten van Amerika.

 

Veiligheidsmaatregelen

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een passend niveau van beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en de gegevens te beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking, verlies, mutatie of vernietiging. De veiligheidsmaatregelen omvatten (maar zijn niet beperkt tot) versleutelingstechnieken, fysieke en IT-systeemtoegangscontroles, geheimhoudingsverplichtingen etc.

Met name in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van prestatiebeheer worden technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de toegang tot uw persoonsgegevens strikt wordt beperkt tot de aangewezen categorieën van personen.

In het geval dat persoonlijke gegevens gecompromitteerd zijn als gevolg van een inbreuk in verband met persoonlijke gegevens en waar een dergelijke inbreuk waarschijnlijk zal resulteren in een hoog risico voor de rechten en vrijheden, zullen we de noodzakelijke kennisgevingen doen, zoals vereist onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 
Uw rechten

U hebt het recht om van ons te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens inzien, rectificeren, aanvullen of wissen, evenals het recht om de verwerking te laten beperken en om de persoonlijke gegevens over te dragen (d.w.z. om van ons te eisen dat wij u de gegevens in een algemeen gebruikt formaat verstrekken en om de gegevens rechtstreeks naar een andere organisatie te sturen). U hebt ook het recht om een kopie van de gegevens te vragen. Daarnaast hebt u onder bepaalde voorwaarden het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Er zijn echter uitzonderingen op deze rechten. We zullen bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens wissen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Op dezelfde manier kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd, in het bijzonder wanneer het verlenen van toegang zou leiden tot de openbaarmaking van persoonlijke gegevens van derden of wanneer we wettelijk niet in staat zijn om dit te doen.

Mocht u onopgeloste zorgen hebben, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een gerechtelijke procedure aan te spannen als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. We moedigen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op u van toepassing is, hebt u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit.

 

Cookies 

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Sbit gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van onze websites geen cookies ontvangt. 

 

Bewaartermijnen 

Sbit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

 

Website bezoeken 

Op de website van Sbit worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van een pagina en andere gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op onze website met als doel de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt. 

Sbit maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sbit bij Google zoekresultaatpagina's zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Adwords vindt u hier. 

 
Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees de privacyverklaring van deze website altijd goed door voordat u de betreffende website gebruikt. Zo weet u vooraf zeker dat u op de hoogte bent van de manier waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat. 

 

Subverwerkers 

Leveranciers waarmee Sbit noodzakelijke persoonsgegevens deelt: 

 • Twinfield
 • Autotask
 • Balie Directeur
 • Microsoft Office 365

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden gewijzigd, waarbij de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op onze website te vinden is. Wij raden iedereen aan onze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de laatste wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen we je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Als we er samen niet uitkomen, heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten met betrekking tot deze Privacyverklaring zijn welkom en moeten worden gericht aan privacy@sbit-hospitality.com.