Koppelingen overslaan

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Sbit Automatiseringsdiensten, zoals deze beschikbaar is gesteld door Sbit. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de regels van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sbit Automatiseringsdiensten B.V. Hergebruik van tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website is niet toegestaan. Het intellectueel eigendom berust bij Sbit Automatiseringsdiensten B.V.

 

Geen garantie voor nauwkeurigheid

Sbit Automation services B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te installeren zonder voorafgaande kennisgeving. Sbit Automation services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Sbit Automatiseringsdiensten B.V. op deze pagina.